Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. A szolgáltató adatai:
  A Faluhely major (falusi szálláshely) üzemeltetője: Nagy Ágnes (3143 Mátranovák, Köztársaság út 35.)
  Székhely: 3143 Mátranovák 116/11. Hr.szám
  Üzemeltetési engedély száma: 1/2015.
 2. Általános szabályok:
  (a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által a Mátranovák 116/11. Hr.szám alatt üzemeltetett szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
  (b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.
 3. A szerződő fél:
  (a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
  (b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
 4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:
  (a) A vendég szóban, írásban – levélben, telefaxon, E-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 72 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. A foglalás a foglaló díj beérkezésével válik véglegessé, mely a teljes foglalás árának 25-50%-a. Ennek teljesítésére a kapott ajánlatot követően 2 hét áll a vendég rendelkezésére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 2 héten belül írásban a tényleges megrendelés, illetve a foglaló díja a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik. Foglalás létrejöhet az online foglalási rendseren keresztül is a (g) pontban leírtak szerint.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

(g) Az az onilne foglalási rendszerben kezdeményezett foglalás esetében a foglalási szándék a felületen kért adatok és információk megadásával realizálódik, ám a foglalás véglegessé csak a foglaló díjának a választott fizetési móddal (banki utalással vagy a Barion rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel) történő kiegyenlítésével válik érvényessé.  Az ezt követő szolgáltatói visszaigazólás írásban létrejött szerződésnek minősül.

 1. A lemondási feltételek:
  (a) A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szolgáltató felé az érkezés előtti 30. napig. 29-15 nappal az esemény előtt a megrendelt szolgáltatások 25%-a kötbérként kerül kiszámlázásra. 14-7 nappal az esemény előtt a megrendelt szolgáltatások 50%-a kötbérként kerül kiszámlázásra. Időpontmódósításra legkésőbb a foglalást megelőző 14 napig van ingyenesen lehetőség. 6-3 nappal az esemény előtt a megrendelt szolgáltatások 70%-a kötbérként kerül kiszámlázásra. 2 napon belüli visszamondás esetén 100% kötbér számláz ki a szolgáltató.

(b) A befizetett foglalót az érkezés előtt 15 napon belüli lemondás esetén nem térítjük vissza, időpont módosítás ekkortól már nem esetben lehetséges!
(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 1. A szolgáltató által alkalmazott árak:
  (a) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
  (b) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
  (c) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
  (d) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.faluhelymajor.hu weboldalon is közzéteszi.
  (e) Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.
 2. Kedvezmények:
  (a) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a honlapján tünteti fel.
 3. A fizetés módja és annak garanciája:
  (a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött online visszaigazoláson.
  A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A szállás árának 25-50%-át a foglalást követő 2 héten belül átutalja bankszámlánkra, az online rendszeren keresztül (Barion) bankkártyájával kifizeti, bankján keresztül OTP SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja, postai csekken befizeti!

  (b) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban vagy euróban köteles kiegyenlíteni.

  (c) A szolgáltató bármely a készpénztől elérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. A szolgáltató vállalja, hogy az áthárítható költségekről – a szerződő fél előzetes kérésére – igény esetén tájékoztatást nyújt.

 4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  (a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.
  (b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
  (c) A szolgáltató a Faluhely major területén háziállatot nem fogad.
  (d) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
  a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
  b) a vendég a major házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  c) a vendég nem tartja be a major biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  d) a vendég a major alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
  e) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a major szolgáltatásait.
  f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
  (f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
  (g) A vendég a major összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
  (h) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.
 5. A szolgáltatások biztosítása:
  (a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
  (b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
  a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
  b) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
  (c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 6. A vendég jogai:
  (a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
  (b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban előterjesztett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.
 7. A vendég kötelezettségei:
  (a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
  (b) a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a majorban.
  (c) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a személyzetnek és minden szükséges adatot a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
  (d) a vendég saját ételt a szolgáltató étkezőjébe nem viheti be.
 8. A vendég kártérítési felelőssége:
  (a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
  (b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
 9. A szolgáltató jogai:
  (a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a majorba magával vitt.
  (b) A major területén a vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó és videófelvételeket készíthet a major munkatársa, vagy a major által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szolgáltató az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő elvárások szempontjait figyelembe véve olyan módon jelenteti meg ezen felvételeket, hogy a vendég ne legyen egyértelműen felismerhető és azonosítható.
 10. A szolgáltató kötelezettségei:
  (a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
  (b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.
 11. A szolgáltató kártérítési felelőssége:
  (a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a major területén belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
  (b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
  (c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a major területén belül kijelöljön olyan helyeket ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helyeken érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
  (d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.
  (e) a szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott és azt a szolgáltató egy erre a célra kialakított helyen megőrzésre átvett.
  (f) a szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
  (g) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
  (h) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb kétszerese.
 12. A vendég betegsége, halála:
  (a) abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
  (b) a vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.
 13. Titoktartás:
  (a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.
 14. Vis maior:
  (a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 15. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
  (a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
  (b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Salgótarjáni Városi Bíróság alávetése n alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.